S_14 „T-Skull” aus „Soft Skulls”

„T-Skull” aus „Soft Skulls”, 2011, Fuchsschädel, diverse Materialien, violettes Samtkissen, Edition Sammlung Teunen, Aufl. 5 + 1 e. a.